GDPR

Integritetspolicy för Glasjouren i Stor-Stockholm Glasmästeri AB

I denna Integritetspolicy beskrivs hur Glasjouren i Stor-Stockholm Glasmästeri AB (nedan kallad Glasjouren) hanterar personuppgifter.

Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

 1. Vilka uppgifter behandlar vi?
  Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, företagsnamn, titel, e-post, telefon och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du sluter avtal, beställer tjänster och varor, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.
 2. Ändamålet med behandling av personuppgifter
  Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av produkter och -tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag.
 3. Rättslig grund
  Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.
  Nedan är de rättsliga grunder vi använder oss av.

  1. Fullgörande av avtal.
   Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig som kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.
  2. Rättslig förpliktelse
   Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.
  3. Intresseavvägning
   Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.
  4. Samtycke
   I vissa fall kan du genom webbformulär skicka in din förfrågan på våra produkter och tjänster, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandlar dina uppgifter. Då samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter endast till det angivna ändamålet.
 4. Mottagare av uppgifterna
  Glasjouren vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter om kunder till följande kategorier av mottagare som vi samarbetar med: Försäkringsbolag, finansbolag, samarbetande återförsäljare samt andra samarbetande företag.
 5. Lagringstid för personuppgifter
  Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.
  Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen.
 6. Rätt till information om behandling av personuppgifter
  Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som Glasjouren har om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till info[AT]glasjour.se.
  Begäran om registerutdrag arkiveras av Glasjouren. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas och vi kommer också informera sig hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.
  Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.
 7. Rätt till rättelse
  Vi har ett ansvar ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos Glasjouren via e-post: info[AT]glasjour.se
  Glasjouren skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.
 8. Rätt till radering
  Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.