Kvalitets- & miljöpolicy

Vår kvalitet och miljöpolicy

Glasjouren utför glasmästeriarbeten, nymontage, byte och reparation av glas, fönster samt alla typer av inbrottsskador på fastigheter, butiker, villor och lägenheter i Stor-Stockholmsområdet.

Våra välutrustade servicebilar gör att vi har rätt utrustning och material för att kunna göra rätt åtgärd oavsett var i Stor-Stockholm kunden finns och oavsett tid på dygnet.

Våra anställda har lång erfarenhet och genomgår fortlöpande vidareutbildningar för att kunna erbjuda våra kunder rätt åtgärder och lösningar. Vi har genom investeringar i maskiner och fordon unika resurser för att hjälpa våra kunder med akuta glasskador. Rätt utrustning gör även att vår arbetsmiljö förbättras och vårt arbete kan utföras effektivare.

Vi uppfyller kundernas och myndigheters uttalade och underförstådda krav och behov vilket är en förutsättning för vår framgång. Glasjouren är alltid kundens bästa val då alla förutsättningar och egenskaper vägs samman. Varje leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer. Vårt flexibla och snabba sätt att arbeta tillsammans med god lönsamhet gör att vi kan hålla en hög servicenivå och en mycket hög kvalitet.

Vi vill också medverka till en hållbar utveckling genom att minimera vår verksamhets påverkan på såväl lokal som global miljö. Detta skall uppnås genom ständiga förbättringar av utrustning, fordon och utbildning av personal. Grunden är hela personalens engagemang, och motivation att prioritera hushållning och bevarande av naturresurser, skydda miljön och förebygga föroreningar, för att skapa ett uthålligt samhälle. Vårt miljöledningssystem leder till ett arbetssätt där vi ständigt strävar efter att utvecklas och förbättras. Produkternas miljöpåverkan skall minimeras genom miljömedvetet val. Processer och miljöarbete granskas tillsammans med övriga krav vid val och värdering av leverantörer. Gällande lagar och förordningar skall följas och en öppen attityd skall bibehållas mot kunder, allmänhet och myndigheter

RI.SE certifieringslogga för ISO 9001 och 14001

MTK certifieringslogga