Vad betyder U-värde?

U-värdet uttrycks i W/m2K och är ett mått på värmeläckaget genom en konstruktion. När 1 watt passerar genom 1 kvadratmeter vid 1 grads temperaturskillnad är U-värdet 1,0 W/m2K. Ju lägre siffra desto bättre U-värde.